KAVVV Quiz
Huishoudelijk regl. QUIZ - dinsdag 20 februari 2024

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE QUIZAFDELING VAN DE KAVVV&FEDES 

(2021)

 

1. De  afdeling “Quiz” is een onderafdeling van de Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (hierna KAVVV&FEDES genoemd). Als dusdanig gelden voor de afdeling de statuten van de KAVVV&FEDES.

2. De quizafdeling richt elk seizoen, tussen september en april een competitie in in ploegverband volgens de interne reglementen. Daarbuiten kan de quizafdeling quiztornooien, al of niet in samenwerking met andere quizorganisaties inrichten, waarbij de hierna vermelde reglementen al of niet van toepassing zijn en waarbij factoren als spel, toeval en geluk kunnen ingelast worden.

3. De leden dienen de quiz zuiver als liefhebberij op te vatten en er mogen geen financiële voordelen aan verbonden zijn.

4. Het bestuur van de afdeling is samengesteld uit een voorzitter(coördinator) en een secretaris(webmaster).

5. De voorzitter(coördinator) wordt verkozen door de algemene vergadering. Deze aanstelling moet bekrachtigd worden door het hoofdbestuur.

6. Het mandaat van de bestuursleden loopt over drie jaar. De uittredende voorzitter verzamelt de eventuele kandidaturen. De verkiezing gebeurt op de AV..

7. Alle bestuursleden zijn automatisch herkiesbaar. Om verkiesbaar te zijn moeten nieuwe kandidaten schriftelijk en minstens veertien dagen voor de algemene vergadering bij de fungerende voorzitter indienen. 

8. De afdeling is verplicht ten minste eenmaal per jaar een Algemene Vergadering te beleggen.

9. De datum van de Algemene Vergadering wordt tijdig door het bestuur aan de clubs medegedeeld. Voorstellen worden door de clubs schriftelijk en uiterlijk acht dagen voor de Algemene Vergadering ingediend bij de voorzitter.

10. Jaarlijks op het einde van het seizoen zal de voorzitter met een afvaardiging van het hoofdbestuur de financiële toestand bespreken. Mede aan de hand van dit overzicht wordt een budget vastgelegd met het oog op het volgende speeljaar.

11. Dit huishoudelijk reglement is verplicht volgens de statuten van de KAVVV&FEDES. Het werd ter stemming voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering. Alvorens van kracht te worden moet het goedgekeurd worden door het hoofdbestuur.

12. Dit huishoudelijk reglement geldt ter aanvulling en verduidelijking van de statuten van de KAVVV&FEDES en dit met de betrachting een vlottere en meer efficiënte werking binnen de vereniging na te streven.

13. Voorstellen tot wijziging aan dit huishoudelijk reglement dienen minstens één maand voor de Algemene Vergadering schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter. Ze worden besproken en er wordt over gestemd op de Algemene Vergadering. Nadien moeten zij goedgekeurd worden door het hoofdbestuur.

14. Het bestuur van de afdeling heeft het recht, om in dringende gevallen, een noodzakelijk geworden wijziging, na goedkeuring door het hoofdbestuur, aan te brengen. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt deze maatregel verantwoord.

15. Ingeval van betwisting ten gevolge van een eventuele tegenstrijdigheid tussen een statutaire bepaling en een clausule uit het huidige reglement dient principieel de statutaire tekst te prevaleren. Indien twijfel bestaat zal aan het hoofdbestuur gevraagd worden om tot interpretatie over te gaan.

16. Voor een vlotte werking en een goede samenwerking tussen leden en bestuur dient elke afdeling in het bestuur vertegenwoordigd te zijn. Een bestuur kan nooit volledig vernieuwd worden, minstens een bestuurslid van het vorige bestuur dient in het nieuwe te zetelen.

17. Het lidgeld wordt per lid betaald aan de KAVVV&FEDES die het te betalen lidgeld bij aanvang van het seizoen bepaald.

18. De ploegleiders dienen een ledenlijst te sturen aan het bestuur bij aanvang van het seizoen.

19. Er wordt niet meteen een maximum aantal personen per tafel opgelegd.  

20. Een lid mag slechts uitkomen voor één ploeg per quizcompetitie (t.t.z. één ploeg op maandag, één ploeg op dinsdag).

21. Een klacht dient bij het bestuur ingediend te worden. Indien een van de bestuursleden rechtstreeks bij de klacht betrokken is, wordt hij door een neutraal lid, door het bestuur aangezocht, vervangen. Tegen de uitspraak van het bestuur is een beroep mogelijk indien er nieuwe feiten kunnen voorgelegd worden. In dit geval zal het bestuur drie neutrale leden verzoeken de klacht te herzien. Tegen de uitspraak van het beroep is het nog mogelijk in verbreking te gaan bij het hoofdbestuur volgens hoofdstuk II art. C – II-15 tot 11.19 van de statuten van de KAVVV&FEDES.

22. Niet voorziene gevallen worden door het bestuur beslecht en op de eerstvolgende algemene vergadering verantwoord.