KAVVV Quiz
Gedragscode - dinsdag 13 april 2021

Grensoverschrijdend gedrag

KAVVV&FEDES voert een beleid inzake sociale verantwoordelijkheid, inzake medisch en ethisch verantwoord sporten, inzake de bestrijding van doping, inzake de bestrijding van match-fixing, inzake het statuut van de niet-betaalde sportbeoefenaar, inzake de deontologische code, inzake mensenhandel, inzake (seksueel) grensoverschrijdend gedrag conform de laatst gepubliceerde relevante regelgeving.

Sancties
Deze sancties kunnen - afhankelijk van de zwaarte van de overtreding door de sportclub - gaan van schorsing, degradatie tot schrapping van een club.

Voor leden - natuurlijke personen - kunnen deze sancties afhankelijk van de zwaarte van de overtreding gaan van schorsing tot uitsluiting uit de vereniging.

De bevoegdheid voor tuchtaangelegenheden met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag wordt toevertrouwd aan het Vlaams Sport Tribunaal (VST) en dit van zodra dit operationeel is op 1 januari 2021. Tuchtklachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag worden rechtstreeks bij VST ingediend. Bij afwezigheid van een operationeel systeem in het VST blijft een interne procedure mogelijk.

Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder tuchtrechtelijk sanctioneerbaar (hierna grensoverschrijdend gedrag genoemd):

  1. Seksueel grensoverschrijdend gedrag (*)
  2. Geweld (*)
  3. Pesterijen (*)

Het hier bedoelde grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend gedrag binnen de context van de sportorganisatie, ongeacht of dit binnen of buiten de sportaccommodatie of -infrastructuur werd gepleegd.

Grensoverschrijdend gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden wanneer er een verband bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden uitgeoefend.

Als tuchtsancties voor grensoverschrijdend gedrag kunnen de sancties zoals eerder vermeld worden opgelegd.

 

(*)

  1. Seksueel grensoverschrijdend gedrag waaronder wordt verstaan elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de integriteit van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
  2. Geweld waaronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard of eigenschappen van de betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen. Gedrag dat vermeld staat in de spelregels van de sport valt niet onder de notie geweld en dus ook niet onder de notie grensoverschrijdend gedrag in de zin van dit reglement. Fysiek geweld dat losstaat van andere handelingen van grensoverschrijdend gedrag wordt via een interne procedure behandeld.
  3. Pesterijen waaronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij of in het kader van de sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.